انواع قراردادهای بورس کالا

تمامي داد و ستد ها در بورس کالا در قالب قراردادهاي استاندارد شده انجام مي گيرد و به طور کلي 5 نوع قرارداد براي داد و ستد هر کالا وجود دارد:

1-    قرارداد نقدي spot

در اين قرارداد، خريدار مي بايست کل مبلغ قرارداد را به علاوه کارمزد کارگزار به صورت نقد پرداخت کند و فروشنده نيز مي بايست حداکثر ظرف سه روز، کالاي مورد معامله را به خريدار تحويل دهد.

2-    قرارداد سلف forward

 در اين قرارداد، کل مبلغ در زمان انجام معامله توسط خريدار پرداخت مي گردد و فروشنده متعهد مي شود در تاريخ مشخص و زمان معين به خريدار تحويل دهد.

3-    قرارداد نسيه credit

قراردادي است که کالا به صورت فوري به خريدار  تحويل داده مي شود و بهاي آن در  تاريخ  سررسيد، به  فروشنده پرداخت مي گردد.

4 -    قرارداد آتي

در اين روش ، فروشنده مطابق قرارداد صلح،  مقدار معيني از دارايي مشخص را در مقابل مبلغي معين به ديگري صلح مي کند. براساس اين قرارداد، فروشنده مقدار دارايي مورد مصالحه را در سررسيد مشخص تحويل مي دهد و خريدار نيز مبلغ مورد مصالحه را در سررسيد مي پردازد. طرفين در قالب شرط ضمن عقد به اتاق پاياپاي وکالت مي دهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قيمت در بورس به طرف ديگر اباحه تصرف کند. هر يک از طرفين مي توانند قبل از سررسيد با انعقاد قرارداد صلح ديگري، شخص ثالثي را جايگزين خود در قرارداد صلح اوليه نمايند و پس از تسويه، از قرارداد خارج شوند. کليه قراردادها در زمان سر رسيد مقرر تسويه خواهند شد.

5 -    قرارداد سلف استاندارد

قراردادی است که براساس آن عرضه‌کننده مقدار معینی از دارایی پایه را مطابق مشخصات قرارداد سلف استاندارد در ازای بهای نقد به فروش می‌رساند تا در دورة تحویل به خریدار تسلیم نماید. خریدار می‌تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد موضوع مواد 2 و 3 دستورالعمل اجرایی معاملات سلف استاندارد، به فروش رساند. قرارداد مذکور نیز در این دستورالعمل به اختصار قرارداد سلف استاندارد نامیده می‌شود