بازار فیزیکی

کارمزد کلیه کالاها به غیر از کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)

عنوان

ضریب   

سقف مبلغ 

 ضریب    

 سقف مبلغ  

  ضریب کل 

 سقف مبلغ 

(سهم خریدار)

(سهم خریدار)

(سهم فروشنده)

(سهم فروشنده)

(سهم دوسر)

(سهم دوسر)

کارمزد سازمان بورس

0,00032

80,000,000

0,00048

120,000,000

0,0008

200,000,000

کارمزد شرکت بورس کالا

0,0005

100,000,000

0,0005

100,000,000

0,001

200,000,000

کارمزد کارگزار

0,0018

100,000,000

0,0018

100,000,000

0,0036

200,000,000

جمع

0,00262

280,000,000

0,00278

320,000,000

0,0054

600,000,000

کارمزد کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)

عنوان

ضریب  

سقف مبلغ 

 ضریب    

 سقف مبلغ  

  ضریب کل 

 سقف مبلغ 

(سهم خریدار)

(سهم خریدار)

(سهم فروشنده)

(سهم فروشنده)

      (سهم دوسر)

(سهم دوسر)

کارمزد سازمان بورس

0,00032

80,000,000

0,00048

120,000,000

0,0008

200,000,000

کارمزد شرکت بورس کالا

0,0005

100,000,000

0,0005

100,000,000

0,001

200,000,000

کارمزد کارگزار

0.00225

100,000,000

0,00225

100,000,000

0,0045

200,000,000

جمع

0,00307

280,000,000

0,00323

320,000,000

0,0063

600,000,000