بازار فرعی

کارمزد معاملات اموال غیر منقول در بازار فرعی بورس کالای ایران

عنوان

 * خرید

* فروش

جمع

حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

جمع/سقف کارمزدها (میلیون ریال)

کارمزد کارگزار

0,0018

0,0018

0,0036

100

100

200

کارمزد بورس کالای ایران

0,0005

0,0005

0,001

100

100

200