مزایای قراردادهای آتی

پوشش ریسک: سرمايه گذاران با استفاده از معاملات قرارداد آتي سكه از قرار گرفتن دارايي هايشان در معرض نوسانات قيمت بازار جلوگيری مي نمايند. در واقع اين نوع معامله می تواند برای سرمایه گذاران پوشش ريسك را به همراه داشته باشد.

امكان ورود به معاملات بزرگتر با سرمايه كمتر: دربورس آتي سكه سرمايه گذار با داشتن سرمايه برای معامله ۲ سكه در بازار نقدی، مي تواند به خريد و فروش ۱۰ سكه كه دربورس ايران ۱ واحد ناميده مي شود، مبادرت بنمايد .

امكان خريد و يا فروش استقراضي دارايي: در قراردادهای آتي برای اينكه سرمايه گذار قادر به خريد و فروش قرارداد آتي باشد نياز به مالك بودن آن كالا يا دارايي معين ندارد، بلكه با عمل پيش فروش مي‌تواند يك قرارداد آتي را در بازار بخرد و يا آن را بفروشد و در صورت نياز به تحويل، آن‌ را از بازار فيزيكي تهيه نمايد.

تضمين معاملات توسط اتاق پاياپاي بورس: اتاق پاياپاي هر بورس نقش مهمي را جهت تضمين عملكرد مالي قرار دادهاي آتي معامله شده در بورس ايفاء مي كند و به عنوان پشتوانه قابل اطمينان براي طرفين معامله (خريدار و فروشنده) در اجراي سالم معاملات آتي در بورس مي باشد. بدين صورت كه ريسك طرف مقابل را حذف مي كند و در حقيقت اتاق پاياپاي هر بورس در مقابل خريدار نقش فروشنده و در مقابل فروشنده نقش خريدار را ايفاء مي كند و از اين جهت كليه قرار دادهاي آتي معامله شده در بورس را تضمين نموده و سرمايه گذاران از اين جهت اطمينان خاطر حاصل مي نمايند.