نحوه دریافت کد قراردادهای آتی

1.  مراجعه به یکی از کارگزاران دارای مجوز معاملات قراردادهای آتی در بورس کالا

2.  ارائه مدارک هویتی

3.  تکمیل و امضای فرم‌های زیر:

درخواست کد

 اقرارنامه

بیانیه ریسک معاملات قراردادهای آتی

معرفی اطلاعات حساب‌های بانکی مشتری

4.  تایید مدارک مذکور توسط کارگزار و ارائه آن به بورس کالا

5.  بررسی مدارک مذکور توسط بورس کالا و صدور کد معاملاتی برای مشتری