کارمزدها

سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلند مدت ( با سررسید بیش از یکسال) در بورس کالای ایران

 

کارمزد معاملات قابل دریافت از بازارساز یا بازارگردان

شــرح کارمزد

خرید

فروش

جمع

حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد کارگزاران

0

0/000315

0/000315

0

12.60

سقف کارمزد شرکت بورس کالای ایران

0

0/000072

0/000072

0

3

جـــمع

0

0/000387

0/000387

-

-


سقف کارمزد معاملات اوراق سلف بلند مدت ( با سررسید بیش از یکسال) در بورس کالای ایران

 

کارمزد معاملات قابل دریافت از بازارساز یا بازارگردان

شــرح کارمزد

خرید

فروش

جمع

حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

سقف کارمزد کارگزاران

0

0/000315

0/000315

0

12.60

سقف کارمزد شرکت بورس کالای ایران

0

0/000072

0/000072

0

3

جـــمع

0

0/000387

0/000387

-

- 

کارمزد معاملات قابل دریافت از سایرین (غیر از بازارساز و بازارگردان)

شــرح کارمزد

خرید

فروش

جمع

حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

جمع / سقف (میلیون ریال)

سقف کارمزد کارگزاران

0/00063

0/00063

0/00126

12.60

12.60

25.2

سقف کارمزد شرکت بورس کالای ایران

0/000096

0/000144

0/00024

2

3

5

سقف کارمزد تسویه و تحویل بورس کالای ایران

0/0006

0/0006

0/0012

12

12

24

جـــمع

0/001326

0/001374

0/0027

-

-

- 

کارمزد معاملات قابل دریافت از سایرین (غیر از بازارساز و بازارگردان)

شــرح کارمزد

خرید

فروش

جمع

حداکثر مبلغ کارمزد خرید (میلیون ریال)

حداکثر مبلغ کارمزد فروش (میلیون ریال)

جمع / سقف (میلیون ریال)

سقف کارمزد کارگزاران

0/00063

0/00063

0/00126

12.60

12.60

25.2

سقف کارمزد شرکت بورس کالای ایران

0/000096

0/000144

0/00024

2

3

5

سقف کارمزد تسویه و تحویل بورس کالای ایران

0/0006

0/0006

0/0012

12

12

24

جـــمع

0/001326

0/001374

0/0027

-

-

-