انواع بازارها

بورس انرژي داراي سه بازار فيزيكي، مشتقه وفرعي مي‌باشد. بازار فيزيكي شامل سه تابلوي برق، نفت و گاز، و تابلوي ساير حامل‌هاي انرژي و بازار مشتقه شامل سه تابلوي قرارداد سلف موازي استاندارد، قرارداد آتي و قرارداد اختيار معامله مي‌باشد.