روش تسویه معاملات

انواع روش هاي تسویه معاملات به شرح زیر می‌باشد:

 تسویه نقد:در این روش وجه قرارداد ظرف مهلت تسویه به صورت نقدي توسط کارگزار خریدار به حساب تسویه واریز می گردد.

تسویه خارج از پایاپاي: در این روش ظرف مهلت تسویه، سند تسویه خارج از پایاپاي طبق فرمت شرکت سپرده‌گذاري مرکزي به تائید فروشنده و کارگزار فروشنده رسیده و به همراه سایر مستندات لازم توسط کارگزار خریدار به اتاق پایاپاي ارائه می‌شود.

تسویه با تضمین: تسویه‌اي که با ضمانتنامه بانکی یا از طریق گشایش اعتبار اسنادي انجام می‌شود و صرفاً در خصوص معاملات نسیه است. روش تسویه معامله باید در اطلاعیه عرضه قید گردد. پس از انتشار اطلاعیه عرضه فقط تغییر روش تسویه خارج از پایاپاي به روش تسویۀ نقد یا تغییر روش تسویۀ با تضمین به روش تسویه نقد با درخواست خریدار و موافقت اتاق پایاپاي امکان‌پذیر است.