کارمزدها

شرح

كارمزد خريد(درصد)

سقف كارمزد خريد

كارمزد فروش(درصد)

سقف كارمزد فروش

شركت بورس انرژي

0/04

100,000,000

0/04

100,000,000

شركت سپرده گذاري مركزي

0/025

100,000,000

0/025

100,000,000

شركت مديريت فناوري

0/015

100,000,000

0/015

100,000,000

سازمان بورس و اوراق بهادار

0/032

80,000,000    

0/048

120,000,000

شركت كارگزاري

0/15

100,000,000

0/15

100,000,000

جمع

0/262

480,000,000

0/278

520,000,000