داخلی پرسنل

نام

داخلی

واحد

کارگزاری بانک اقتصادنوین

10-88566101

-

خانم بیگلو

501

منشی

خانم کیمیایی

606

بورس کالا

خانم برزگری

607

بورس کالا

خانم صادقی

608

بورس کالا